Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

INFORMACJE OGÓLNE

Spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-424), przy ulicy Muchoborskiej 18,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym 0000004202,
o nadanym numerze NIP: 8992218633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 24 174 500, 00 zł;

Walne Zgromadzenie – 27.03.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 04.06.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 09.07.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 17.09.2020 r.