Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

INFORMACJE OGÓLNE

Spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-424), przy ulicy Muchoborskiej 18,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym 0000004202,
o nadanym numerze NIP: 8992218633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 24 174 500, 00 zł;

Walne Zgromadzenie – 27.03.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 04.06.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 09.07.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 17.09.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Walne Zgromadzenie – 28.10.2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 28.10.2020 r.
II wezwanie do złożenia dokumentów akcji
III wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22.12.2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22.12.2020 r. – zmiana godziny rozpoczęcia
IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji
V wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Walne Zgromadzenie – 29.03.2021 r.
Zmiana miejsca posiedzenia WZA – 29.03.2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 czerwca 2021
Statut spółki – 15 czerwca 2021
Walne Zgromadzenie – 9.09.2021 r.