Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Wrocławski Park Technologiczny S.A. ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej. 

1. Przedmiotem Konkursu Ofert jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, będąca własnością Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, położona we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, o powierzchni 2459 mkw., oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 6/5, Arkusz Mapy – 1, obręb ewidencyjny 0028 Grabiszyn, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00201655/5.

2. Działka położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 r. Nr 28, poz. 655). Teren oznaczony w MPZP jest symbolem 16AG2. Kategorie przeznaczenia terenu:
1) obsługa firm – działalność biurowa związana z prowadzeniem interesów, np. siedziby firm, działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama;
2) finanse – działalność związana z pośrednictwem finansowym, np. działalność banków, domów maklerskich, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych;
3) nauka – działalność szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, działalność projektowo-wdrożeniowa;
4) edukacja – działalność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych;
5) kultura – działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, bibliotek, domów kultury, klubów muzycznych literackich, kabaretów;
6) turystyka – działalność obiektów i zespołów o walorach turystycznych, działalność biur podróży i agencji turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, informacji turystycznej;
7) sport i rekreacja – działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej i aktywnego wypoczynku, np. hale sportowe, boiska, korty, lodowiska, baseny, kryte pływalnie, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe;
8) służba zdrowia wbudowana – działalność: przychodni zdrowia, gabinetów lekarskich, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których znajduje się mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej ;
9) handel detaliczny wbudowany: działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów; z wyłączeniem sprzedaży paliw, na powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, prowadzona:
a) w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
b) domach handlowych – reprezentacyjnych, wielokondygnacyjnych obiektach prowadzonych przez jeden podmiot, a także usługi drobne, np. fotograf, poligrafia, gabinet kosmetyczny, fryzjerstwo, pralnia, szewc;
10) gastronomia wbudowana – działalność: restauracji, kawiarni i herbaciarni, winiarni, piwiarni i pubów, barów, cukierni, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
11) produkcja – działalność przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych;
12) handel hurtowy – działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów;
13) budownictwo – działalność przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu przygotowania terenu pod budowę, wznoszenie budowli, wykonywanie instalacji budowlanych, budowlanych prac wykończeniowych, wynajmu sprzętu budowalnego;
14) transport – działalność związana z przewozem składowaniem, magazynowaniem, importem i eksportem różnorodnych materiałów i produktów, wynajmowaniem sprzętu i maszyn, np. środków transportu maszyn rolniczych lub przemysłowych, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, stacje paliw, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych.

3. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej, za pośrednictwem dróg wewnętrznych.

4. Nieruchomość gruntowa ma dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej (możliwość podłączenia do sieci posadowionych w drodze).

5. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana.

Cena wywoławcza netto: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc i czterysta złotych) za 1 m2.
UWAGA! Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

W Konkursie Ofert mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do składania ofert. Oferta winna obejmować:
1) wysokość oferowanej ceny:
2) warunki transakcji sprzedaży, w tym: sposób finansowania zakupu nieruchomości (np. środki własne, kredyt, etc.);
3) charakterystykę oferenta (np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informację czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.);
4) termin zawarcia umowy sprzedaży;
5) jeżeli uczestnikiem postępowania ofertowego jest konsorcjum, grupa kapitałowa lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika postępowania ofertowego będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, grupy kapitałowej lub grupy podmiotów gospodarczych legitymujących się stosownymi pełnomocnictwami;
6) uczestnicy będący spółkami prawa handlowego lub innymi osobami prawnymi, zobowiązani są do przedłożenia dokumentów uprawniających do wzięcia czynnego udziału w konkursie ofert.

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Spółka skontaktuje się z oferentem, który złożył ofertę obejmująca najwyższą cenę, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie Ofert: wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone do dnia 30.06.2022 r., do godziny 15:00 bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółki, we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18.

Zaleca się uczestnikom Konkursu Ofert dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości.

Spółka zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie ma charakteru przetargu oraz nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

Nakręć się na biznes

Dziś Maszynownia stała się miejscem, które pozwala Ci robić biznes tak, jak chcesz. Możesz założyć start-up korzystając ze wsparcia Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, wynająć powierzchnię produkcyjno-magazynową w hali Nowa Siódemka, lub zainwestować w grunt lub budynek będący przyszłą siedzibą Twojej firmy. W strefie Maszynowni Biznesu znajduje się kilkanaście wystawionych na sprzedaż działek przemysłowych o różnych wielkościach i kształtach, zabudowanych i niezabudowanych, z możliwością ich łączenia lub dzielenia o łącznej powierzchni 90 tys. m2

Wszystkie działki inwestycyjne mają pełen dostęp do kompletnej infrastruktury technicznej, czyli sieci: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej. Teren Maszynowni Biznesu objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według którego znajdujące się na nim grunty przeznaczone są pod działalność komercyjną, szczególnie w obszarach takich jak: produkcja, budownictwo, transport, handel hurtowy, obsługa firm, finanse, nauka, edukacja, kultura, obsługa komunalna, turystyka, sport i rekreacja (w obiektach kubaturowych) oraz działalność wbudowana: – służba zdrowia, handel detaliczny, gastronomia.