Dofinansowania

Dofinansowania

Uzyskaj środki na rozwój swojego biznesu. Współpraca z WPT otwiera przed tobą możliwość uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu dotacji unijnej lub otrzymania pomocy publicznej, które pozwolą Ci zrobić krok na przód we wdrażaniu innowacyjnych idei w życie.

Pomoc, jaką możesz otrzymać za naszym pośrednictwem ma różnorodny charakter. Masz szansę otrzymać „Bon na dotację”, który pozwoli na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów zakładających wykorzystanie zaplecza badawczego naszego Parku. Udzielamy też pomocy publicznej, dzięki której twoja firma może skorzystać na preferencyjnych warunkach z naszych specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych. Ostatnią formą wsparcia jest pomoc de minimis, umożliwiająca uzyskanie na preferencyjnych warunkach usług wpierających rozwój firmy.

Dowiedz się, jak uzyskać interesujący Cię rodzaj dofinansowania:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Bon na dotacje

Pozyskaj środki europejskie na rozwój swojego projektu. Mechanizm „Bon na dotację” umożliwia rozpoczęcie procesu ubiegania się o unijne wsparcie za pośrednictwem Wrocławskiego Parku Technologicznego.

W ramach tego programu wspomagamy i finansujemy proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o udzielenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Kierujemy go do podmiotów, które w realizacji swoich projektów przewidują wykorzystanie aparatury laboratoryjnej i innych zasobów WPT.

„Bon na dotację” oznacza środki finansowe, które zarówno nasi rezydenci jak i inne osoby, czy firmy zainteresowane prowadzeniem na terenie naszego Parku szeroko pojętych działań badawczo-rozwojowych, mogą wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem aplikacji o dotację unijną. Mogą być nimi zarówno koszty własne, poniesione w ramach prowadzenia działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Dzięki naszemu mechanizmowi złożony proces ubiegania się o unijne środki stanie się prostszy i łatwiejszy, a ty ograniczysz formalności do niezbędnego minimum i będziesz mógł skupić się na meritum swojego projektu. Wszystko po to byś mógł, z naszym wsparciem, wdrażać swoje innowacje w życie.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka
 • +48 71 798 58 77
 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc publiczna

Skorzystaj ze środków publicznych i rozwiń swój biznes. W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” transferujemy pomoc publiczną do firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Nasze wsparcie, którego udzielamy przedsiębiorcom ma formy usług szkoleniowych
i doradczych, w różnych w obszarach:

 • w obrębie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 • w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
 • w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej (tylko usługi doradcze).

Usługi szkoleniowe i doradcze WPT są współfinansowane ze środków publicznych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą z nich korzystać na preferencyjnych warunkach, czyli nie ponoszą oni pełnych, rynkowych kosztów korzystania z nich.

Wysokość udzielanej pomocy publicznej obliczana jest poprzez różnicę pomiędzy kosztem jaki przedsiębiorca poniósłby korzystając z takiej usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesionym kosztem usługi. Nie może ona jednak przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze oraz 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

Taka forma wsparcia przedsiębiorstw sprawia, że usługi szkoleniowe i doradcze WPT są cenowo przystępne nie tylko dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw, ale również dla nowo powstałych mikro i małych firm.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc publiczna

Skorzystaj ze środków publicznych i rozwiń swój biznes. W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” transferujemy pomoc publiczną do firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Nasze wsparcie, którego udzielamy przedsiębiorcom ma formy usług szkoleniowych
i doradczych, w różnych w obszarach:

 • w obrębie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 • w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
 • w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej (tylko usługi doradcze).

Usługi szkoleniowe i doradcze WPT są współfinansowane ze środków publicznych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą z nich korzystać na preferencyjnych warunkach, czyli nie ponoszą oni pełnych, rynkowych kosztów korzystania z nich.

Wysokość udzielanej pomocy publicznej obliczana jest poprzez różnicę pomiędzy kosztem jaki przedsiębiorca poniósłby korzystając z takiej usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesionym kosztem usługi. Nie może ona jednak przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze oraz 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

Taka forma wsparcia przedsiębiorstw sprawia, że usługi szkoleniowe i doradcze WPT są cenowo przystępne nie tylko dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw, ale również dla nowo powstałych mikro i małych firm.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc de minimis

Pozyskujemy środki z krajowych i unijnych programów wsparcia tak, by następnie transferować je do współpracujących z nami firm. Jednym z rodzajów wsparcia jakie można uzyskać w ramach współpracy z Parkiem to pomoc de minimis.

Udzielana przez nas pomoc de minimis ma swoje źródła w określonych działaniach naszego Parku, czyli:

 • Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na rzecz rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego z uwzględnieniem przedsiębiorców w ramach DAIP i IPiT;
 • Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013, na rzecz członków Klastra NUTRIBIOMED;
 • Działanie 1.4: Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, osi priorytetowej 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na rzecz przedsiębiorców w ramach IPiT.

Pomoc de minimis

Pozyskujemy środki z krajowych i unijnych programów wsparcia tak, by następnie transferować je do współpracujących z nami firm. Jednym z rodzajów wsparcia jakie można uzyskać w ramach współpracy z Parkiem to pomoc de minimis.

Udzielana przez nas pomoc de minimis ma swoje źródła w określonych działaniach naszego Parku, czyli:

 • Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na rzecz rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego z uwzględnieniem przedsiębiorców w ramach DAIP i IPiT;
 • Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013, na rzecz członków Klastra NUTRIBIOMED;
 • Działanie 1.4: Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, osi priorytetowej 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na rzecz przedsiębiorców w ramach IPiT.

Jak wspieramy przedsiębiorców w ramach poszczególnych działań?

Działanie 5.3 – Pomoc udzielana w ramach Wsparcia Ośrodków Innowacyjności

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Pod tą nazwą zrealizowany został projekt, w następstwie którego możemy świadczyć naszym rezydentom szereg usług wspierających ich działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Od tego czasu w ramach pomocy de minimis udzielamy im wsparcia w zakresie:
• świadczenia usług badawczo-rozwojowych,
• najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
• sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.
Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że jej kwota, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz innymi formami wsparcia pochodzącego z innych źródeł w ciągu dwóch poprzedzających lat, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów, ograniczenie to jest bardziej restrykcyjne i wynosi 100 tysięcy euro.
Wsparcie przyznawane w ramach tego programu stanowi różnicę pomiędzy rynkowymi cenami usług z których korzysta beneficjent pomocy, a płatnościami które faktycznie ponosi przedsiębiorca.

Działanie 5.1 – Pomoc w ramach Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dzięki realizacji projektu „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – przestrzeń integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED, posiadającą narzędzia badań, transferu, wdrożeń technologii i pilotażowych produkcji.
Jako koordynator Klastra NUTROBIOMED udzielamy wsparcia o charakterze pomocy de minimis w zakresie:
• korzystania, przez umowny czas, z całości lub poszczególnych modułów Zakładu Doświadczalnego, umożliwiając produkcję w skali technicznej suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów do zastosowań farmaceutycznych, a także badań i analiz;
• wykonywania badań i analiz dla opracowania określonych rozwiązań (know–how) związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego;
• udzielania licencji na korzystanie z rozwiązań związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego (know-how) albo zbycia na rzecz przedsiębiorcy praw własności intelektualnej do tych rozwiązań.
Pomoc de minimis udzielana na rzecz członków Klastra stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Działanie 1.4 – Pomoc w ramach Infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Jako koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, udzielamy przedsiębiorcom w nim działającym pomocy de minimis w zakresie:
• najmu powierzchni IPIT,
• świadczenia usług w ramach Platformy Usług Cloud
• świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.
Usługi w ramach Platformy Usług Cloud oraz usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz rezydentów IPIT są nieodpłatne i są w całości objęte pomocą de minimis. Natomiast pomoc de minimis udzielna rezydentom IPIT w zakresie najmu powierzchni stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z powierzchni biurowej budynku IPIT na warunkach rynkowych, a faktycznie ponoszonymi kosztami.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Jak wspieramy przedsiębiorców w ramach poszczególnych działań?

Działanie 5.3 – Pomoc udzielana w ramach Wsparcia Ośrodków Innowacyjności

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Pod tą nazwą zrealizowany został projekt, w następstwie którego możemy świadczyć naszym rezydentom szereg usług wspierających ich działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Od tego czasu w ramach pomocy de minimis udzielamy im wsparcia w zakresie:
• świadczenia usług badawczo-rozwojowych,
• najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
• sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.
Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że jej kwota, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz innymi formami wsparcia pochodzącego z innych źródeł w ciągu dwóch poprzedzających lat, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów, ograniczenie to jest bardziej restrykcyjne i wynosi 100 tysięcy euro.
Wsparcie przyznawane w ramach tego programu stanowi różnicę pomiędzy rynkowymi cenami usług z których korzysta beneficjent pomocy, a płatnościami które faktycznie ponosi przedsiębiorca.

Działanie 5.1 – Pomoc w ramach Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dzięki realizacji projektu „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – przestrzeń integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED, posiadającą narzędzia badań, transferu, wdrożeń technologii i pilotażowych produkcji.
Jako koordynator Klastra NUTROBIOMED udzielamy wsparcia o charakterze pomocy de minimis w zakresie:
• korzystania, przez umowny czas, z całości lub poszczególnych modułów Zakładu Doświadczalnego, umożliwiając produkcję w skali technicznej suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów do zastosowań farmaceutycznych, a także badań i analiz;
• wykonywania badań i analiz dla opracowania określonych rozwiązań (know–how) związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego;
• udzielania licencji na korzystanie z rozwiązań związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego (know-how) albo zbycia na rzecz przedsiębiorcy praw własności intelektualnej do tych rozwiązań.
Pomoc de minimis udzielana na rzecz członków Klastra stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Działanie 1.4 – Pomoc w ramach Infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Jako koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, udzielamy przedsiębiorcom w nim działającym pomocy de minimis w zakresie:
• najmu powierzchni IPIT,
• świadczenia usług w ramach Platformy Usług Cloud
• świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.
Usługi w ramach Platformy Usług Cloud oraz usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz rezydentów IPIT są nieodpłatne i są w całości objęte pomocą de minimis. Natomiast pomoc de minimis udzielna rezydentom IPIT w zakresie najmu powierzchni stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z powierzchni biurowej budynku IPIT na warunkach rynkowych, a faktycznie ponoszonymi kosztami.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl