Organy spółki

Organy spółki

W skład zarządu spółki WPT wchodzi prezes oraz dwóch wiceprezesów. Nad działalnością naszej spółki czuwa Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz władz samorządowych. Dokładny skład osobowy przedstawiamy poniżej.

Maciej Potocki – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, na którym zdobył tytuł magistra inżyniera zarządzania systemami finansowym. Ukończył też interdyscyplinarne, podyplomowe studia Executive MBA. Przez lata związany z Urzędem Miejskim Wrocławia, gdzie jako współpracownik prezydenta miasta, był odpowiedzialny za nadzorowanie kilkunastu wydziałów, m.in.: Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta, Biura Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miejskiej, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Prasowego (Wydziału Komunikacji Społecznej), Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz Zespołu Zarządzania Projektami. W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Stanisław Huskowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie fizyki doświadczalnej. Przez kolejne pięć lat był pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki  na Politechnice Wrocławskiej, następnie przez rok nauczycielem w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, a potem pracował jako konstruktor oraz fizyk i technik medyczny. Nauce nie ustępowała także intensywna aktywność publiczna. W latach 2001–2002 sprawował urząd Prezydenta Wrocławia. Od 2004 r. do 2005 r. był senatorem V kadencji, a w latach 2005–2018 posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Od r. 2013 do 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W 2017 roku został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Wrocławia. Z Wrocławskim Parkiem Technologicznym związany jako Doradca Zarządu ds. Badań i Rozwoju, a w kwietniu 2019 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Stanisław Huskowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie fizyki doświadczalnej. Przez kolejne pięć lat był pracownikiem naukowym Instytutu Fizyki  na Politechnice Wrocławskiej, następnie przez rok nauczycielem w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, a potem pracował jako konstruktor oraz fizyk i technik medyczny. Nauce nie ustępowała także intensywna aktywność publiczna. W latach 2001–2002 sprawował urząd Prezydenta Wrocławia. Od 2004 r. do 2005 r. był senatorem V kadencji, a w latach 2005–2018 posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Od r. 2013 do 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W 2017 roku został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Wrocławia. Z Wrocławskim Parkiem Technologicznym związany jako Doradca Zarządu ds. Badań i Rozwoju, a w kwietniu 2019 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Marek Winkowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent dwóch uczelni technicznych – Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej, na których zdobył tytuł magistra inżyniera. Z Wrocławskim Parkiem Technologicznym związany od początku jego istnienia, pełnił funkcję jego prezesa od 1998 do 2001 roku. Na przełomie lat 80. i 90. był wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej COBPGO ”POLTEGOR”. Później aktywnie brał udział w kształtowaniu polskiej gospodarki w okresie przemian. Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcje głównego specjalisty w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i radnego Rady Miejskiej Wrocławia. Następnie pełnił funkcję dyrektora wydziału Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, przewodniczył radzie nadzorczej MPWiK sp. z o.o. we Wrocławiu oraz zespołowi ds. emisji obligacji Gminy Wrocław. Do 2004 roku był również członkiem zespołu wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Wrocław. Warto dodać, że był też ekspertem lokalnym Banku Światowego w ramach realizacji programu usuwania skutków powodzi z 1997 roku. Obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO oraz członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, przewodniczącym Komitetu Sterującego Klastra NUTRIBIOMED i wiceprzewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr hab. prof. UWr Andrzej Łoś

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: prof. dr hab. inż. Jan Koch

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
  • prof. dr hab. Roman Kołacz
  • dr Zbigniew Komar
  • dr Ewa Mańkowska