Dofinansowania

Dofinansowania

Uzyskaj środki na rozwój swojego biznesu. Współpraca z WPT otwiera przed tobą możliwość uzyskania wsparcia w pozyskiwaniu dotacji unijnej lub otrzymania pomocy publicznej, które pozwolą Ci zrobić krok na przód we wdrażaniu innowacyjnych idei w życie.

Pomoc, jaką możesz otrzymać za naszym pośrednictwem ma różnorodny charakter. Masz szansę otrzymać „Bon na dotację”, który pozwoli na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów zakładających wykorzystanie zaplecza badawczego naszego Parku. Udzielamy też pomocy publicznej, dzięki której twoja firma może skorzystać na preferencyjnych warunkach z naszych specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych. Ostatnią formą wsparcia jest pomoc de minimis, umożliwiająca uzyskanie na preferencyjnych warunkach usług wpierających rozwój firmy.

Dowiedz się, jak uzyskać interesujący Cię rodzaj dofinansowania:

Bon na dotacje

Pozyskaj środki europejskie na rozwój swojego projektu. Mechanizm „Bon na dotację” umożliwia rozpoczęcie procesu ubiegania się o unijne wsparcie za pośrednictwem Wrocławskiego Parku Technologicznego.

W ramach tego programu wspomagamy i finansujemy proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o udzielenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Kierujemy go do podmiotów, które w realizacji swoich projektów przewidują wykorzystanie aparatury laboratoryjnej i innych zasobów WPT.

„Bon na dotację” oznacza środki finansowe, które zarówno nasi rezydenci jak i inne osoby, czy firmy zainteresowane prowadzeniem na terenie naszego Parku szeroko pojętych działań badawczo-rozwojowych, mogą wykorzystać na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem aplikacji o dotację unijną. Mogą być nimi zarówno koszty własne, poniesione w ramach prowadzenia działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej.

Dzięki naszemu mechanizmowi złożony proces ubiegania się o unijne środki stanie się prostszy i łatwiejszy, a ty ograniczysz formalności do niezbędnego minimum i będziesz mógł skupić się na meritum swojego projektu. Wszystko po to byś mógł, z naszym wsparciem, wdrażać swoje innowacje w życie.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka
 • +48 71 798 58 77
 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc publiczna

Skorzystaj ze środków publicznych i rozwiń swój biznes. W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” transferujemy pomoc publiczną do firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Nasze wsparcie, którego udzielamy przedsiębiorcom ma formy usług szkoleniowych
i doradczych, w różnych w obszarach:

 • w obrębie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 • w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
 • w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej (tylko usługi doradcze).

Usługi szkoleniowe i doradcze WPT są współfinansowane ze środków publicznych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą z nich korzystać na preferencyjnych warunkach, czyli nie ponoszą oni pełnych, rynkowych kosztów korzystania z nich.

Wysokość udzielanej pomocy publicznej obliczana jest poprzez różnicę pomiędzy kosztem jaki przedsiębiorca poniósłby korzystając z takiej usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesionym kosztem usługi. Nie może ona jednak przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze oraz 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

Taka forma wsparcia przedsiębiorstw sprawia, że usługi szkoleniowe i doradcze WPT są cenowo przystępne nie tylko dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw, ale również dla nowo powstałych mikro i małych firm.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc publiczna

Skorzystaj ze środków publicznych i rozwiń swój biznes. W ramach projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław” transferujemy pomoc publiczną do firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Nasze wsparcie, którego udzielamy przedsiębiorcom ma formy usług szkoleniowych
i doradczych, w różnych w obszarach:

 • w obrębie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 • w zakresie powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną,
 • w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej (tylko usługi doradcze).

Usługi szkoleniowe i doradcze WPT są współfinansowane ze środków publicznych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą z nich korzystać na preferencyjnych warunkach, czyli nie ponoszą oni pełnych, rynkowych kosztów korzystania z nich.

Wysokość udzielanej pomocy publicznej obliczana jest poprzez różnicę pomiędzy kosztem jaki przedsiębiorca poniósłby korzystając z takiej usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesionym kosztem usługi. Nie może ona jednak przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze oraz 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe.

Taka forma wsparcia przedsiębiorstw sprawia, że usługi szkoleniowe i doradcze WPT są cenowo przystępne nie tylko dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw, ale również dla nowo powstałych mikro i małych firm.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Pomoc de minimis

Pozyskujemy środki z krajowych i unijnych programów wsparcia tak, by następnie transferować je do współpracujących z nami firm. Jednym z rodzajów wsparcia jakie można uzyskać w ramach współpracy z Parkiem to pomoc de minimis.

Udzielana przez nas pomoc de minimis ma swoje źródła w określonych działaniach naszego Parku, czyli:

 • Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na rzecz rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego z uwzględnieniem przedsiębiorców w ramach DAIP i IPiT;
 • Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013, na rzecz członków Klastra NUTRIBIOMED;
 • Działanie 1.4: Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, osi priorytetowej 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na rzecz przedsiębiorców w ramach IPiT.

Pomoc de minimis

Pozyskujemy środki z krajowych i unijnych programów wsparcia tak, by następnie transferować je do współpracujących z nami firm. Jednym z rodzajów wsparcia jakie można uzyskać w ramach współpracy z Parkiem to pomoc de minimis.

Udzielana przez nas pomoc de minimis ma swoje źródła w określonych działaniach naszego Parku, czyli:

 • Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na rzecz rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego z uwzględnieniem przedsiębiorców w ramach DAIP i IPiT;
 • Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013, na rzecz członków Klastra NUTRIBIOMED;
 • Działanie 1.4: Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, osi priorytetowej 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na rzecz przedsiębiorców w ramach IPiT.

Jak wspieramy przedsiębiorców w ramach poszczególnych działań?

Działanie 5.3 – Pomoc udzielana w ramach Wsparcia Ośrodków Innowacyjności

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Pod tą nazwą zrealizowany został projekt, w następstwie którego możemy świadczyć naszym rezydentom szereg usług wspierających ich działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Od tego czasu w ramach pomocy de minimis udzielamy im wsparcia w zakresie:
• świadczenia usług badawczo-rozwojowych,
• najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
• sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.
Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że jej kwota, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz innymi formami wsparcia pochodzącego z innych źródeł w ciągu dwóch poprzedzających lat, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów, ograniczenie to jest bardziej restrykcyjne i wynosi 100 tysięcy euro.
Wsparcie przyznawane w ramach tego programu stanowi różnicę pomiędzy rynkowymi cenami usług z których korzysta beneficjent pomocy, a płatnościami które faktycznie ponosi przedsiębiorca.

Działanie 5.1 – Pomoc w ramach Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dzięki realizacji projektu „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – przestrzeń integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED, posiadającą narzędzia badań, transferu, wdrożeń technologii i pilotażowych produkcji.
Jako koordynator Klastra NUTROBIOMED udzielamy wsparcia o charakterze pomocy de minimis w zakresie:
• korzystania, przez umowny czas, z całości lub poszczególnych modułów Zakładu Doświadczalnego, umożliwiając produkcję w skali technicznej suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów do zastosowań farmaceutycznych, a także badań i analiz;
• wykonywania badań i analiz dla opracowania określonych rozwiązań (know–how) związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego;
• udzielania licencji na korzystanie z rozwiązań związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego (know-how) albo zbycia na rzecz przedsiębiorcy praw własności intelektualnej do tych rozwiązań.
Pomoc de minimis udzielana na rzecz członków Klastra stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Działanie 1.4 – Pomoc w ramach Infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Jako koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, udzielamy przedsiębiorcom w nim działającym pomocy de minimis w zakresie:
• najmu powierzchni IPIT,
• świadczenia usług w ramach Platformy Usług Cloud
• świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.
Usługi w ramach Platformy Usług Cloud oraz usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz rezydentów IPIT są nieodpłatne i są w całości objęte pomocą de minimis. Natomiast pomoc de minimis udzielna rezydentom IPIT w zakresie najmu powierzchni stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z powierzchni biurowej budynku IPIT na warunkach rynkowych, a faktycznie ponoszonymi kosztami.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl

Jak wspieramy przedsiębiorców w ramach poszczególnych działań?

Działanie 5.3 – Pomoc udzielana w ramach Wsparcia Ośrodków Innowacyjności

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Pod tą nazwą zrealizowany został projekt, w następstwie którego możemy świadczyć naszym rezydentom szereg usług wspierających ich działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Od tego czasu w ramach pomocy de minimis udzielamy im wsparcia w zakresie:
• świadczenia usług badawczo-rozwojowych,
• najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
• sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.
Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że jej kwota, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz innymi formami wsparcia pochodzącego z innych źródeł w ciągu dwóch poprzedzających lat, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów, ograniczenie to jest bardziej restrykcyjne i wynosi 100 tysięcy euro.
Wsparcie przyznawane w ramach tego programu stanowi różnicę pomiędzy rynkowymi cenami usług z których korzysta beneficjent pomocy, a płatnościami które faktycznie ponosi przedsiębiorca.

Działanie 5.1 – Pomoc w ramach Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dzięki realizacji projektu „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – przestrzeń integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED, posiadającą narzędzia badań, transferu, wdrożeń technologii i pilotażowych produkcji.
Jako koordynator Klastra NUTROBIOMED udzielamy wsparcia o charakterze pomocy de minimis w zakresie:
• korzystania, przez umowny czas, z całości lub poszczególnych modułów Zakładu Doświadczalnego, umożliwiając produkcję w skali technicznej suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów do zastosowań farmaceutycznych, a także badań i analiz;
• wykonywania badań i analiz dla opracowania określonych rozwiązań (know–how) związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego;
• udzielania licencji na korzystanie z rozwiązań związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego (know-how) albo zbycia na rzecz przedsiębiorcy praw własności intelektualnej do tych rozwiązań.
Pomoc de minimis udzielana na rzecz członków Klastra stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Działanie 1.4 – Pomoc w ramach Infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Jako koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, udzielamy przedsiębiorcom w nim działającym pomocy de minimis w zakresie:
• najmu powierzchni IPIT,
• świadczenia usług w ramach Platformy Usług Cloud
• świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.
Usługi w ramach Platformy Usług Cloud oraz usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz rezydentów IPIT są nieodpłatne i są w całości objęte pomocą de minimis. Natomiast pomoc de minimis udzielna rezydentom IPIT w zakresie najmu powierzchni stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z powierzchni biurowej budynku IPIT na warunkach rynkowych, a faktycznie ponoszonymi kosztami.
Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

Kontakt

 • Justyna Pater-Synówka

 • +48 71 798 58 77

 • justyna.pater@technologpark.pl