Projekty

Projekty

Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB.

Cel projektu: Poszerzenie potencjału laboratoriów B+R WPT o nowe obszary aktywności i aktualizacja poziomu technologicznego wsparcia proinnowacyjnego

Tytuł projektu: Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext

Wartość projektu: 18 148 650,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 754 209,11 zł

Okres realizacji projektu: 15 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.