Projekty

Projekty

Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław” – pod taką nazwą prowadzimy wieloletni projekt, którego celem jest zapewnienie obecnym i przyszłym przedsiębiorstwom-rezydentom WPT warunków sprzyjających dla prowadzenia oraz rozwoju konkurencyjnej rynkowo działalności gospodarczej charakteryzującej się istotnym wykorzystaniem innowacji, stosowania wysokich technologii, czy wytwarzaniem zaawansowanych technologicznie produktów. Jego faza realizacyjna zakończyła się w 2015 roku.

Tworząc przyjazne otoczenie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw skupiliśmy się z jednej strony na zmniejszaniu barier dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczo-wdrożeniowej – wyposażyliśmy w tym celu zespół laboratoriów i prototypowni w nowoczesną aparaturę; z drugiej na zmniejszaniu barier w dostępie do technologii – licencji, patentów, know-how. W przyjętym modelu finansowym projektu, jako Instytucja Otoczenia Biznesu, pozyskane dofinansowanie projektu docelowo przekazujemy beneficjentom końcowym, tj. naszym rezydentom, poprzez udzielanie pomocy de minimis przy naliczaniu opłat za korzystanie z infrastruktury.

Projekt, którego całkowity koszt wyniósł 182,72 mln złotych był współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 64% środków przeznaczonych zostało na budowę 5 budynków biurowo-laboratoryjnych i technologicznych, które wchodzą w skład kompleksu INNOPOLIS, czyli: Alfy, Delty, Omegi, Lambdy oraz Sigmy. Powierzchnia oddana do użytku naszym rezydentom to aż 34 tysiące m2, a po ok. 1/3 z niej przeznaczono na cele: laboratoryjne, biurowe i pomocniczo- techniczne. Warto dodać, że jest to przestrzeń, na której może pracować nawet 1750 osób.

Eksploatacja i zarządzanie obiektami prowadzona jest w oparciu o inteligentny system zarządzania BMS, który służy m.in. optymalizacji gospodarki energetycznej. W jednym z budynków technologicznych uruchomione zostało energetyczne źródło trigeneracyjne o mocy 0,6 MWe składające się z dwóch gazowych kogeneratorów silnikowych (CHP) współpracujących z chłodziarką absorpcyjną wykorzystującą procesowe ciepło odpadowe. Lokalna siłownia przystosowana jest do tzw. pracy wyspowej w przypadku zaniku zewnętrznej dostawy energii elektrycznej i pozwala podtrzymać pracę istotnych urządzeń laboratoryjnych.

W ramach projektu nie tylko stworzyliśmy w powierzchnię z nowoczesną infrastrukturą, ale też, kierując się potrzebami naszych rezydentów, odpowiednio ją wyposażyliśmy. 63 miliony złotych przeznaczyliśmy na zakup najwyższej jakości sprzętu badawczo–technologicznego, w efekcie czego powstało 12 specjalistycznych laboratoriów, pracowni i prototypowni, a dokładnie:

 • Laboratorium i Prototypownia Chemii i Biotechnologii
 • Laboratorium i Prototypownia Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
 • Laboratorium Skalowania Procesów Chemicznych
 • Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazów
 • Laboratorium Właściwości Materiałowych
 • Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii
 • Laboratorium Elektroniki, Mechatroniki, Spintroniki
 • Laboratorium Energetyki
 • Laboratorium Cyfryzacji, Przekazu, Przechowywania i Ochrony Danych
 • Centrum Modelowania oraz Usług Hostingowych i Kolokacyjnych
 • Laboratorium i Prototypownia Mechaniczna
 • Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratoria działają w kilku wzajemnie się przenikających obszarach takich jak: energetyka, właściwości i inżynieria materiałowa, chemia, biochemia i biotechnologia, IT i cyfryzacja, elektronika i mechatronika. Ich komplementarność daje możliwość prowadzenia w jednym miejscu szeregu interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych.

Realizacja projektu pozwoliła na zmniejszenie ograniczeń – zarówno finansowych jak i infrastrukturalnych – dla przedsiębiorstw, które chcą realizować nowatorskie projekty. Wsparcie w formie pomocy de minimis istotnie obniża bariery wejścia na rynek z nowatorskimi produktami oraz zmniejsza nakłady inwestycyjne czy poziom ryzyka związanego z wdrożeniem zaawansowanych technologii produkcyjnych. Poniesienie przez nich mniejszych nakładów na początku działalności przyśpiesza ich rozwój i pozwala szybciej stać się podmiotami mogącymi konkurować na rynku. Ma to szczególne znaczenie dla podmiotów dopiero rozpoczynających swoją działalność np. wywodzących się z inkubatorów czy tzw. spin-outów powstających na bazie technologii i patentów rodzących się w jednostkach naukowo-badawczych.