Projekty

Projekty

Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw- konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP z branż high-tech oraz poprawa rozpoznawalności i wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Wartość projektu: 1 304 840,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 917 178,05 zł

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Beneficjent – Lider projektu: Wrocławski Park Technologiczny SA

Partner projektu: Fundacja AlgaeLabs