Projekty

Projekty

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/ internacjonalizacji przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz poprawa rozpoznawalności i wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii na szczeblu krajowym i międzynarodowym, oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Wartość projektu: 400 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 307 893,80 zł

Okres realizacji projektu: 3 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

Beneficjent – Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partnerzy projektu: Wrocławski Park Technologiczny SA, Technology Transfer Techtra Sp z o.o., Pure Biologics SA.