Projekty

Projekty

HIGH – TECH na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw- konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Cel projektu: Projekt zakłada promocję oferty gospodarczej regionu na rynkach międzynarodowych i krajowych skupiającą się na sektorze high-tech oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie. Promowane będą sektory związane z nowoczesnymi technologiami w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska oraz związane z nimi branże Big Science i Space.

Wartość projektu: 1 250 950,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 956 264,59 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021 r.