Gdy masz pomysł na założenie własnej firmy, pierwszym krokiem do jego realizacji jest zbudowanie biznesplanu, który określi dalszą ścieżkę twojego działania. Jednym z jego najważniejszych etapów jest odpowiedź na pytanie – jak pozyskasz środki na rozwój firmy?

Istnieje kilka ścieżek, którymi początkujący przedsiębiorca może podążać w celu zebrania środków finansowych na start w biznes. Oczywiście najprostszą jest skorzystanie z własnych oszczędności, jednak, szczególnie w przypadku innowacyjnych biznesów, często nie jest to możliwe, ze względu na duże nakłady potrzebne np. na wyposażenie laboratorium czy linii produkcyjnej. Planując biznes warto więc rozważyć pozyskanie finansowania w formie pożyczek na start, grantów i dotacji, kredytu inwestycyjnego, equity crowdfundingu, czy skorzystaniu z pomocy de minimis. Warto też wziąć pod uwagę nawiązanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, oferującymi możliwość korzystania z infrastruktury biznesowej na preferencyjnych warunkach finansowych.

Pożyczki na start w biznes

Jednym ze sposobów na pozyskanie środków na założenie firmy jest skorzystanie z pożyczki. Oczywiście można starać się o otrzymanie jej na komercyjnych warunkach, istnieje jednak również opcja pozyskania jej na preferencyjnych warunkach np. z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym przypadku maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość jej oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP, w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej.

Więcej informacji >

Innym rodzajem pożyczki, jest pożyczka dla innowacyjnych firm udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Można dzięki niej pozyskać od 0,5 mln zł do 20 mln zł na okres do pięciu lat. Kwotę tą można przeznaczyć na realizację projektu inwestycyjnego, kontraktów lub uzupełnienie kapitału obrotowego. Nabór do tego programu ARP ma charakter ciągły.

Więcej informacji >

Kredyt inwestycyjny

W ramach kredytu inwestycyjnego można pozyskać środki finansujące realizację projektu biznesowego w długoterminowej perspektywie. Podobnie jak pożyczki, można pozyskać je od komercyjnych banków, ale też instytucji państwowych wspierających biznes, szczególnie wspomnianego już Banku Gospodarstwa Krajowego. Oferuje on m.in. standardowy kredyt inwestycyjny finansujący inwestycje materialne, niematerialne i finansowe, kredyt współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredyt współfinansowany ze środków niemieckiego banku KFW.

Więcej informacji >

Kredyt na innowacje technologiczne

Kolejną opcją jest pozyskanie kredytu na innowacje technologiczne, przeznaczonego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i zwiększyć swój poziom konkurencyjności. Umożliwia on wprowadzenie innowacji na skalę przedsiębiorstwa, czyli ulepszenie produktu, usługi lub istotnego/kluczowego dla firmy procesu. Wypłacany jest w formie premii technologicznej – można uzyskać wsparcie wynoszące nawet 70% kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Aplikacje do tego programu przyjmowane są do 30 grudnia 2020 r.

Więcej informacji >

Granty, dotacje i pomoc de minimis

Kolejnym sposobem na pozyskanie finansowania na start w biznesie jest zdobycie dotacji lub grantu. Istnieje wiele możliwości pozyskania środków tego rodzaju, szczególnie z funduszy Unii Europejskiej, w ramach projektów różnego typu instytucji otoczenia biznesu, będących pośrednikami w ich rozdysponowaniu.

Możliwości jest wiele. Przykładowo w WPT, w ramach naszego programu Bon na dotację, pomagamy przedsiębiorcom finansowo w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki dostępne w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (np. Szybka Ścieżka – Koronawirusy, Programy Sektorowe), Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (np. Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, Bony na innowacje dla przedsiębiorców) czy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (B+R, inwestycyjne i inne) – komentuje Justyna Pater-Synówka Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków.

Startup może też skorzystać z pomoc de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia na realizację projektów firmy. Co do zasady wartość udzielanej pomocy de minimis stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę. Pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Skorzystać z niej można w ramach różnego typu programów prowadzonych np. przez instytucje otoczenia biznesu. Przykładowo, w WPT w ramach pomocy de minimis na preferencyjnych warunkach można korzystać z infrastruktury technicznej laboratoriów i prototypowni czy Zakładu Doświadczalnego.

Więcej informacji >

Konkursy dla startupów

Środki na działalność można też pozyskać w ramach różnego typu konkursów dla startupów np. CEE Startup Challanger, MIT Enterpriste Forum CEE, EIT InnoEnergy, European Start-up Challenge. Choć mają one różną formę i wymogi, na ogół są atrakcyjnym sposobem na pozyskanie środków dla młodego biznesu. Przykładowo nagrodą w ramach MIT Enterprise Forum CEE jest 50 tys. Euro.

Equity crowdfunding

Equity crowdfunding jest formą finansowania przedsiębiorstwa, w której kapitał gromadzony jest poprzez małe wpłaty pochodzące od wielu osób. Przedsiębiorcy mogą przedstawiać swoje projekty na różnego typu platformach crowdfundigowych – inwestorzy, którzy dokonają wpłat za ich pośrednictwem otrzymują w zamian akcje firmy. By w ten sposób wyemitować akcje, startup nie musi korzystać z usług biura maklerskiego, a inwestorami mogą być jego klienci i sympatycy, również osoby prywatne. Wśród platform crowdfundingu udziałowego można wymienić np. Beesfund.comCrowdWay.pl, czy FindFunds.pl.

Inwestorzy Venture Capital i aniołowie biznesu

Sposobem na zdobycie kapitału dla startupu jest też przekonanie do inwestycji w firmę funduszy Venture Capital lub anioła biznesu. Venture Capital to to inwestycje kapitałowe, których inwestorzy dokonują na rynku pozagiełdowym, mające wspierać projekty będące na wczesnym etapie rozwoju. Pozyskanie tego typu inwestora pozwala nie tylko na zdobycie kapitału, ale też dostępu do biznesowego know-how. Podobnie jest w przypadku współpracy z aniołem biznesu, czyli prywatnym inwestorem, który zapewnia kapitał i wsparcie merytoryczne w procesie rozwoju firmy.

Współpraca z IOB

Zdobycie środków na działalność to kluczowe zadanie dla startupu. Może je ułatwić współpraca z IOB, czyli instytucją otoczenia biznesu, np. parkiem technologicznym.

Na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego, możemy śmiało stwierdzić, że nawiązanie współpracy z większą instytucją to dobry krok dla startupu. Pomagamy pozyskiwać środki finansowe w formie grantów czy dotacji, udzielamy pomocy de minimis oraz wspieramy w poszerzaniu sieci kontaktów biznesowych i pozyskiwaniu inwestorów. Dodatkowo współpraca z nami to ograniczenie kosztów początkowych – nasze produkty (np. powierzchnie biurowe czy laboratoria) i usługi (np. doradztwo, szkolenia z zakresu badań i rozwoju) dla nowopowstałych firm, działających w naszych inkubatorach przedsiębiorczości dostępne są na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu start w biznesie i pozyskanie kapitału jest łatwiejsze – podsumowuje Justyna Pater-Synówka.