zarząd i rada nadzorcza WPT

Organy spółki

W skład zarządu spółki WPT wchodzi prezes oraz dwóch wiceprezesów. Nad działalnością naszej spółki czuwa Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz władz samorządowych. Dokładny skład osobowy przedstawiamy poniżej.

ZARZĄD

Maciej Potocki – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, na którym zdobył tytuł magistra inżyniera zarządzania systemami finansowym. Ukończył też interdyscyplinarne, podyplomowe studia Executive MBA. Przez lata związany z Urzędem Miejskim Wrocławia, gdzie jako współpracownik prezydenta miasta, był odpowiedzialny za nadzorowanie kilkunastu wydziałów, m.in.: Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta, Biura Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miejskiej, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Prasowego (Wydziału Komunikacji Społecznej), Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz Zespołu Zarządzania Projektami. W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

 

Józef Rać – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ze specjalnością w obszarze ekonomiki i organizacji przemysłu. Podsiada tytuł magistra ekonomii. Ukończył również Program MBA organizowany dla Zarządów Spółek ABB w Polsce przez ABB Power Ventures Ltd. Zurich. W latach 80. zdobywał doświadczenie w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych DOLMEL, gdzie pracował jako zastępca kierownika Działu Kosztów i Cen oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Pracowniczej. Po przekształceniu się zakładu w spółkę ABB Dolmel Drivers Ltd.  zajmował stanowiska: szefa biura finansowo-administracyjnego, dyrektora ds. ogólnych, zastępcy prezesa. Wraz z kolejną restrukturyzacją firmy i utworzeniem spółki ABB Donako Ltd. objął stanowisko prezesa jej zarządu. Jego bogate doświadczenie zawodowe uzupełnia m.in. członkostwo w Radzie Nadzorczej wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1992 – 1996. Z WPT związany od 2002 roku.

Marek Winkowski – Wiceprezes Zarządu

Absolwent dwóch uczelni technicznych – Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej, na których zdobył tytuł magistra inżyniera. Z Wrocławskim Parkiem Technologicznym związany od początku jego istnienia, pełnił funkcję jego prezesa od 1998 do 2001 roku. Na przełomie lat 80. i 90. był wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej COBPGO ”POLTEGOR”. Później aktywnie brał udział w kształtowaniu polskiej gospodarki w okresie przemian. Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcje głównego specjalisty w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i radnego Rady Miejskiej Wrocławia. Następnie pełnił funkcję dyrektora wydziału Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, przewodniczył radzie nadzorczej MPWiK sp. z o.o. we Wrocławiu oraz zespołowi ds. emisji obligacji Gminy Wrocław. Do 2004 roku był również członkiem zespołu wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Wrocław. Warto dodać, że był też ekspertem lokalnym Banku Światowego w ramach realizacji programu usuwania skutków powodzi z 1997 roku. Obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO oraz członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, przewodniczącym Komitetu Sterującego Klastra NUTRIBIOMED i wiceprzewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr hab. prof. UWr Andrzej Łoś

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: prof. dr hab. inż. Jan Koch

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
  • prof. dr hab. Roman Kołacz
  • dr Zbigniew Komar
  • dr Ewa Mańkowska