Wrocławski Park Technologiczny ogłosił nowy konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 1. Przedmiotem Konkursu Ofert jest nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, położona we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej, o powierzchni 32.602 mkw., oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/87, Arkusz Mapy – 1, obręb ewidencyjny 0028 Grabiszyn, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00201655/5.
 1. Działka położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w sprawie terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 r. Nr 28, 655). Teren oznaczony w MPZP jest symbolem 16AG2. Kategorie przeznaczenia terenu:
  • obsługa firm – działalność biurowa związana z prowadzeniem interesów, np. siedziby firm, działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość, doradztwo, badanie rynku, pośrednictwo, dostarczanie informacji, sporządzanie opracowań, reklama;
  • finanse – działalność związana z pośrednictwem finansowym, np. działalność banków, domów maklerskich, firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych;
  • nauka – działalność szkół wyższych, instytucji naukowo-badawczych, działalność projektowo-wdrożeniowa;
  • edukacja – działalność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych;
  • kultura – działalność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, bibliotek, domów kultury, klubów muzycznych literackich, kabaretów;
  • turystyka – działalność obiektów i zespołów o walorach turystycznych, działalność biur podróży i agencji turystycznych, hoteli, moteli, domów wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, informacji turystycznej;
  • sport i rekreacja – działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej i aktywnego wypoczynku, np. hale sportowe, boiska, korty, lodowiska, baseny, kryte pływalnie, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe;
  • służba zdrowia wbudowana – działalność: przychodni zdrowia, gabinetów lekarskich, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których znajduje się mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej ;
  • handel detaliczny wbudowany: działalność związana ze sprzedażą detaliczną towarów; z wyłączeniem sprzedaży paliw, na powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, prowadzona:
   • w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
   • domach handlowych – reprezentacyjnych, wielokondygnacyjnych obiektach prowadzonych przez jeden podmiot, a także usługi drobne, np. fotograf, poligrafia, gabinet kosmetyczny, fryzjerstwo, pralnia, szewc;
  • gastronomia wbudowana – działalność: restauracji, kawiarni i herbaciarni, winiarni, piwiarni i pubów, barów, cukierni, prowadzona w obiektach o innym przeznaczeniu, w których zajmuje mniej niż 50% ich powierzchni użytkowej;
  • produkcja – działalność przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych;
  • handel hurtowy – działalność związana ze sprzedażą hurtową towarów;
  • budownictwo – działalność przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu przygotowania terenu pod budowę, wznoszenie budowli, wykonywanie instalacji budowlanych, budowlanych prac wykończeniowych, wynajmu sprzętu budowalnego;
  • transport – działalność związana z przewozem składowaniem, magazynowaniem, importem i eksportem różnorodnych materiałów i produktów, wynajmowaniem sprzętu i maszyn, np. środków transportu maszyn rolniczych lub przemysłowych, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, stacje paliw, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych.
 1. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem dróg wewnętrznych WPT S.A.
 2. Nieruchomość gruntowa ma dostęp do sieci energetycznej, wodnej i kanalizacyjnej.
 3. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana halą poprzemysłową, powstałą w 1940 r. na terenie dawnych zakładów Linke-Hofmann-Werke, od 1945 r. działała pod szyldem PAFWAG. Hala została wyremontowana w roku 2014.

Charakterystyka i konstrukcja:

Hala jest budynkiem trzynawowym, o konstrukcji stalowej, ze ścianami osłonowymi ceglanymi  gr. 12 lub 25 cm, z poziomymi pasami szklenia oraz prostokątnymi w przekroju świetlikami dachowymi. Stalowa konstrukcja ścian została wykonana bez skośnych stężeń. Pokrycie dachu wykonano z płyt betonowych krytych papą.  Wyposażeniem dodatkowym są suwnice belkowe o udźwigu od 4,5 t. do 12,5 t., w tym przynajmniej w jednej bocznej nawie. Pod budynkiem hali na niewielkiej powierzchni znajdują się częściowo zasypane schrony i warsztat.

Powierzchnia użytkowa: 24.405,08 m2.
Powierzchnia zabudowy: 23.092 m2.
Kubatura: 256.266 m3.

Opis techniczny budynku:
Stan obiektu: bardzo dobry.
Liczba kondygnacji: 2.

Cena wywoławcza netto: 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).  

W  Konkursie Ofert  mogą brać udział: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do składania ofert. Oferta winna obejmować:

 • wysokość oferowanej ceny:
 • warunki transakcji sprzedaży, w tym: sposób finansowania zakupu nieruchomości
  (np. środki własne, kredyt, etc.);
 • charakterystykę oferenta (np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę prowadzonej działalności gospodarczej, w tym informację czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.);
 • termin zawarcia umowy sprzedaży;
 • jeżeli uczestnikiem postepowania ofertowego jest konsorcjum, grupa kapitałowa lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika postępowania ofertowego będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, grupy kapitałowej lub grupy podmiotów gospodarczych legitymujących się stosownymi pełnomocnictwami;
 • uczestnicy będący spółkami prawa handlowego lub innymi osobami prawnymi, zobowiązani są do przedłożenia dokumentów uprawniających do wzięcia czynnego udziału w konkursie ofert.

Po zapoznaniu się  ze złożonymi ofertami Spółka skontaktuje się z oferentem, który złożył ofertę obejmująca najwyższą cenę, spośród wszystkich złożonych ofert.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie Ofert: wraz z wymaganymi załącznikami, winno być złożone do dnia 16.11.2022 r., do godziny 12:00 bezpośrednio w sekretariacie Spółki, we Wrocławiu, przy ulicy Klecińskiej 125.

Zaleca się uczestnikom Konkursu Ofert dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości.

Spółka zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie ma charakteru przetargu oraz nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).