Wrocławski Park Technologiczny opublikował właśnie raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”, który opisuje aktualną sytuację wrocławskich mikroprzedsiębiorców, będących siłą napędową lokalnej gospodarki. Według niego aż 54% z nich swoją kondycję ocenia jako dobrą lub bardzo dobrą. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się o mikrofirmach z Wrocławia?

 Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” został opracowany przez Wrocławski Park Technologiczny, w ramach projektu Bez mikro nie ma makro, realizowanego we współpracy z Miastem Wrocław. Można pobrać go bezpłatnie na stronie internetowej www.bezmikroniemamakro.pl.

Nasz raport poświęcony jest aktualnej sytuacji wrocławskich mikroprzedsiębiorstw, wskazaniu wyzwań, z którymi się mierzą oraz opisaniu roli, jaką pełnią w lokalnej gospodarce. Podsumowuje on naszą kampanię społeczną Bez mikro nie ma makro, którą realizowaliśmy przez ostatni rok po to, by pokazać wrocławiankom i wrocławianom, jak dużą rolę w naszym życiu, rozwoju naszego miasta odgrywają mikroprzedsiębiorstwa. Warto tu przypomnieć, że we Wrocławiu działa niemal 129 tysięcy firm, z czego 97% w skali mikro. Aż 33% Wrocławian i Wrocławianek zatrudnionych w firmach pracuje w mikroprzedsiębiorstwach. W skali kraju generują one ponad 30%, czyli co trzecią złotówkę PKB – komentuje Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.


Dobra ogólna kondycja, ale co z finansami i konkurencyjnością?

Raport przedstawia wyniki badania, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie wrocławskich mikroprzedsiębiorców pod koniec 2021 roku. Udzielone w nim odpowiedzi pokazały, że o ile wrocławscy mikroprzedsiębiorcy w większości pozytywnie oceniają ogólną kondycję swoich firm, to mniejszy optymizm widać wśród nich w tym, jak oceniają swoją sytuację finansową (dominującą oceną jest średnia kondycja, przypisana dla 44% mikrofirm). Mikroprzedsiębiorcy w większości pozytywnie oceniają popyt na oferowane przez nich produkty i usługi (56% z nich ocenia go bardzo dobrze lub dobrze). Zdecydowana większość z nich stale pracuje nad zwiększeniem swojej konkurencyjności, głównie stawiając na poszerzanie zakresu oraz poprawę jakości produktów i usług.

Konkurencyjnie, ale czy innowacyjnie?

O ile badanie wyraźnie pokazało, że wrocławskie firmy dbają o swoją konkurencyjność, to mniejszą uwagę przywiązują one do swojej innowacyjności. Choć 96% mikrofirm podejmuje działania zwiększające ich konkurencyjność, to tylko 37% uważa się za bardziej innowacyjne niż ich konkurencja. Dla tych, które tak się określają, czynnikiem decydującym o ich innowacyjności jest głównie własny know-how, czyli wiedza i doświadczenie, a nie zaplecze technologiczne czy produkcyjne.

Mikro lokalnie, czy globalnie?

Wrocławskie mikrofirmy to jednoosobowe działalności gospodarcze z dużym doświadczeniem – większość z nich działa ponad 6 lat. Działają one przede wszystkim na lokalnym rynku– to główny obszar konkurencyjny dla 40% z nich. Tylko 19% z badanych przedsiębiorstw jako barierę w swoim rozwoju określiło konkurencyjność firm z zagranicy. Koresponduje to z faktem, że zaledwie 24% z nich dokonuje eksportu swoich produktów lub usług. Te, które go dokonują, kierują swoją sprzedaż głównie do krajów Unii Europejskiej.

 

Mikroprzedsiębiorcy a pandemia COVID-19

Pandemia COVID-19 bezsprzecznie miała duży wpływ na sytuację wrocławskich mikrofirm. Jej efekty gospodarcze wpłynęły negatywnie na 68% z nich, pogarszając głównie ich sytuację finansową, zmuszając dużą część z nich do zmiany zakresu oferowanych produktów i usług. Trzeba jednak zaznaczyć, że dla niemal 1/3 mikrofirm okres pandemii COVID-19 był czasem sprzyjającym rozwojowi. Dotyczy to głównie firm z sektorów takich jak: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, informacja i komunikacja oraz pozostała działalność usługowa.

Pandemia wpłynęła też na cyfryzację lokalnych mikrofirm – aż 47% wrocławskich mikrofirm wdrożyło nowe rozwiązania cyfrowe. Najczęściej były to narzędzia związane z kontaktem z klientem, sprzedażą online lub świadczeniem usług firmy.

 

Ostrożne inwestycje mikrofirm?

Raport pokazuje też, że tylko 45% wrocławskich mikrofirm dokonało inwestycji
w przeciągu ostatnich dwóch lat. Były one finansowane głównie ze środków własnych przedsiębiorstw i przeznaczane na zakup środków trwałych. Warto tu dodać, że pozyskując zewnętrzne środki finansowe na swoją działalność mikroprzedsiębiorcy sięgają po pożyczki. Korzystało lub korzysta z nich 60% mikrofirm. Ważnym źródłem finansowania jest dla nich również pomoc publiczna i pomoc de minimis. Wrocławscy mikroprzedsiębiorcy chcą pozyskiwać dotacje unijne. Jednocześnie wskazują, że problemy z ich pozyskiwaniem są jednak znaczącą barierą w rozwoju firmy dla prawie połowy (46%) z nich. Główną barierą w rozwoju wrocławskich mikrofirm są jednak rosnące koszty prowadzenia firmy.

Rozwiązania dla wrocławskich mikrofirm

Raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” nie tylko opisuje sytuację lokalnych mikrofirm, ale też przedstawia przegląd rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom działającym w skali mikro takich jak np. oferta Inkubatorów Przedsiębiorczości WPT, czy program Bon na Dotację. Prezentuje też rozwiązania proponowane im przez ambasadorów projektu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biuro Rozwoju Gospodarczego UMW, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Jego oficjalna premiera miała miejsce na konferencji „Wrocław jest przedsiębiorczy”, która odbyła się 30 marca 2022 roku we Wrocławskim Parku Technologicznym. Jego omówieniu poświęcony był panel dyskusyjny „Bez mikro nie ma makro”, który poprowadził Maciej Potocki, Prezes WPT.

– Przygotowanie raportu o stanie wrocławskiej mikroprzedsiębiorczości było kolejnym etapem naszych działań w ramach projektu „Bez mikro nie ma makro”, dzięki któremu statystycznie każdy mieszkaniec naszego miasta dowiedział się, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest tak ważna. Będzie on wskazówką dla nas, ale też dla Miasta Wrocław i innych instytucji wspierających biznes, pokazującą czego rzeczywiście potrzebują mikrofirmy, co możemy i powinniśmy dla nich zrobić, tak by wspólnie rozwijać nasze miasto. – podsumowywał Maciej Potocki.

W panelu wzięli udział: Małgorzata Golak, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zygmunt Rzucidło, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Zbigniew Sebastian, Prezes Honorowy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia. Nagranie z panelu można obejrzeć na: www.technologpark.pl/wroclaw-jest-przedsiebiorczy.

Z pełną treścią raportu „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” można zapoznać się na: www.bezmikroniemamakro.pl/wroclawska-mikroprzedsiebiorczosc.