Klaster Nutribiomed, którego koordynatorem jest Wrocławski Park Technologiczny, otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego! Oznacza to, że ma on istotne znaczenie dla gospodarki kraju i wysokiego poziomu konkurencyjności międzynarodowej. Status Krajowego Klastra Kluczowego przyznawany jest na poziomie ogólnopolskim przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na podstawie wyników konkursu.

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych to trzyetapowy proces oceny najważniejszych obszarów funkcjonowania klastrów tj.: zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta, sukcesy klastra oraz zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Status ten przyznawany jest jako element polityki klastrowej, która ma wzmocnić współpracę pomiędzy interesariuszami reprezentującymi różne środowiska, branże, czy technologie i przyczynić się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej o badania, rozwój i innowacje. Klaster NUTRIBIOMED posiada status KKK do 31 grudnia 2024 r.

Klaster NUTRIBIOMED

Klaster NUTRIBIOMED to klaster life science, który powstał 13 listopada 2007 roku w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Koordynatorem działalności Klastra jest Wrocławski Park Technologiczny. W ramach członkostwa w Klastrze można korzystać z usług Zakładu Doświadczalnego WPT, który oferuje infrastrukturę produkcyjną dla podmiotów z branży żywnościowej.

Główną ideą przyświecającą jego powstaniu było zbudowanie mocnej pozycji Polski w sektorze suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych, a także wykorzystywanie do ich produkcji rodzimych, naturalnych surowców przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Kluczowe dla działania całego konsorcjum są zrzeszone w klastrze wysoko innowacyjne spółki technologiczne typu spin-off i spin-out, działające w oparciu o własne know-how oraz nowoczesne rozwiązania techniczne. Jedną z najistotniejszych wartości klastra jest otwarta komunikacja między zrzeszonymi przedsiębiorstwami z różnych branż, a także umożliwienie im aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim, co w rezultacie prowadzi do pobudzenia rozwoju konkurencyjności oraz przedsiębiorczości tych firm.

W obszarze swoich działań, czyli w przetwórstwie żywności, produkcji nutraceutyków, preparatów biomedycznych i w prowadzonych procesach biotechnologicznych Zakład Doświadczalny WPT wykorzystuje najnowsze technologie. Infrastruktura Zakładu Doświadczalnego umożliwia wytworzenie produktów najwyższej jakości, które dzięki powiązaniu nowoczesnych technologii  z wiedzą i doświadczeniem firm klastrowych mogą zostać wprowadzone na rynek detaliczny.. Zakres wykorzystania linii technologicznej WPT jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również technologie utrwalania żywności i wprowadzenia nowoczesnych systemów bioopakowań.

Więcej informacji o Klastrze NUTRIBIOMED >