Spółka „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych (słownie: jeden tysiąc metrów kwadratowych).

Oferowana powierzchnia nieruchomości wydzielona zostanie z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/111, Arkusz Mapy 1, obręb Grabiszyn, dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00201655/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 16AG2 – obsługę firm, finanse, naukę, edukację, kulturę, produkcję, budownictwo, transport, handel hurtowy, obsługę komunalną, turystykę, sport i rekreację (w obiektach kubaturowych) oraz działalność wbudowaną: służba zdrowia, handel detaliczny, gastronomia.

Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie miejskim w strefie zabudowy ulicy Fabrycznej we Wrocławiu, wewnątrz zespołu nieruchomości usługowych. Nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana, zarówno w zakresie dojazdu indywidualnego, jak również środkami komunikacji publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.200,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za 1 mkw. (jeden metr kwadratowy) + podatek VAT.

Zainteresowane podmioty (zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne) zapraszamy do składania ofert. Złożona oferta winna obejmować:

  1. wysokość oferowanej kwoty;
  2. warunki transakcji sprzedaży, w tym sposób finansowania zakupu nieruchomości (np. środki własne, kredyt, etc.);
  3. charakterystykę oferenta (np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, formę prowadzonej działalności, czy podmiot jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278));
  4. termin zawarcia umowy sprzedaży.

Po zapoznaniu się z ofertami Spółka skontaktuje się z oferentem, który złoży ofertę obejmująca najwyższą cenę.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki, przy ulicy Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, osobiście lub przy pomocy przesyłek pocztowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Spółka zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie ma charakteru przetargu oraz nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129).