Na terenie województwa dolnośląskiego działa ponad 386 tysięcy mikrofirm. Stanowią one aż 97% wszystkich firm z naszego regionu. Około 32 % z nich działa we Wrocławiu. Czym zajmują się dolnośląscy mikroprzedsiębiorcy?

Mikrofirmy, czyli najmniejsze, zatrudniające do 10 osób przedsiębiorstwa, dzięki ogromnej skali ich działalności, są siłą napędzającą rozwój nie tylko naszego regionu, ale i całego kraju. Warto tu przypomnieć, że co trzecia złotówka funkcjonująca w naszej gospodarce wytworzona jest właśnie przez mikrofirmy. Dominują na rynku przedsiębiorstw stanowiąc 97% z nich. Są niezwykle istotnym pracodawcą. Aż 39% dolnoślązaków i dolnoślązaczek pracujących w przedsiębiorstwach działających w naszym województwie zatrudnionych jest w firmach działających w skali mikro!

Mikro z Dolnego Śląska

Podobnie jak w całej Polsce, największa ilość mikrofirm z Dolnego Śląska działa w sektorze związanym z handlem i naprawą pojazdów. Są to np. sklepy czy warsztaty samochodowe, które stanowią 20% dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw. Zatrudniają one największą ilość osób pracujących w dolnośląskich mikrofirmach – jest ich ponad 112 tysięcy!

Na terenie województwa dolnośląskiego po kilkadziesiąt tysięcy mikroprzedsiębiorstw działa w sektorach takich jak: budownictwo (ponad 51 tysięcy), obsługa rynku nieruchomości (ponad 44 tysiące) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (mowa tu np. o biurach księgowych, firmach doradczych, prawnych czy inżynieryjnych, których jest ponad 41 tysięcy). Wskazuje to na duże zapotrzebowanie naszego rejonu na produkty i usługi, które pozwalają na intensywny rozwój i realizację wielu inwestycji.

Mikrofirmy na całym Dolnym Śląsku i w samym Wrocławiu odgrywają podobną, niezwykle istotną rolę dla gospodarki. Są pracodawcami, istotnym elementem łańcucha dostaw wielu usług i produktów, ale też generują przychody, z których podatki pozwalają na realizację wielu inwestycji i rozwój regionu. Obrazuje to fakt, że w 2019 roku regionalne mikrofirmy wygenerowały ponad 108 mld przychodów! O ile nie różni się rola mikrofirm dla całego województwa i dla jego stolicy, można zauważyć różnice w ilości mikrofirm działających w poszczególnych branżach. Firm zajmujących się handlem i naprawą pojazdów, przemysłem, budownictwem, obsługą rynku nieruchomości procentowo więcej jest na terenie całego Dolnego Śląska. Odwrotnie, procentowo to we Wrocławiu więcej mikrofirm działa w sektorach takich jak działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz informacja i komunikacja. Pokazuje to specjalizację mirkofirm w regionie, jak i jego stolicy.

Rola mikrofirm sprawia, że wszyscy powinniśmy je wspierać! Kupując lokalnie (nawet przez Internet), polecając mikrofirmy, włączając się w akcję Wrocławskiego Parku Technologicznego Bez mikro nie ma makro, możemy przyczynić się do tego by firmy, które napędzają rozwój naszego regionu i kraju mogły jeszcze prężniej się rozwijać dla dobra nas wszystkich!

Bez mikro nie ma makro!

Bez mikrofirm lokalna, regionalna i krajowa gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać, dlatego warto nie tylko je doceniać, ale też wspierać ich rozwój. O tym, jak można to zrobić opowiada Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro. W ramach projektu odbywa się konkurs #bezmikroniemamakro, poprzez który WPT chce zachęcić mieszkańców Wrocławia do pokazania mikroprzedsiębiorstw, które lubią, znają i chcą wspierać. Będzie on początkiem budowy bazy mikrofirm, które tworzą Wrocław i Dolny Śląsk. WPT stworzyło również stronę internetową www.bezmikroniemamakro.pl, która będzie bazą wiedzy o mikroprzedsiębiorczości. Sprawdzimy tam, dlaczego warto ją wspierać, jak można to zrobić oraz dlaczego warto być z niej dumnym – szczególnie lokalnie. Znajdą się na niej informacje o tym, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest ważna dla każdego z nas oraz jak wpływa na rozwój miasta, z którego wszyscy korzystamy. W planach jest również przedstawianie na niej sylwetek mikroprzedsiębiorców, którzy działają obok nas, oferują nam innowacje, tak te w codziennym wydaniu, jak i te mające potencjał do podbijania światowych rynków.

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej informacji o projekcie Bez mikro nie ma makro i konkursie #bezmikroniemamakro można znaleźć na www.bezmikroniemamakro.pl

 

Dla różnych form przedsiębiorczości

Wrocławski Park Technologiczny wspiera różne formy przedsiębiorczości od tej w wydaniu studenckim i akademickim, przez tą związaną z sektorem mikro, małych i średnich firm, po tą związaną z rozwojem innowacji. W ostatnim czasie WPT uruchomiło Giełdę Pracy WPT, na której można znaleźć oferty pracy i staży od wrocławskiego biznesu – również mikrofirm! Wrocławski Park Technologiczny współtworzył również wyszukiwarkę wrocławskich rzemieślników. Wystartował też cykl podcastów WPT „Od studenckiego notesu do dużego biznesu”, opowiadający historię przedsiębiorstw, które zostały założone przez studentów, doktorantów lub pracowników wrocławskich uczelni wyższych. Wiele z nich swoją biznesową drogę zaczynało właśnie od działalności w skali mikro. Wszystkie te działania Wrocławski Park Technologiczny prowadzi w ramach kampanii pod hasłem Przyszłość trzeba zaprojektować. Zróbmy to razem., która ma zachęcić wrocławian do bycia przedsiębiorczym w różnych dziedzinach życia.

Źródło danych:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane GUS z 31.03.2021)

 2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020