nutribiomed_bmp_jasne_t_o.png

,,Klaster to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw,wyspecjalizowanych dostawców oraz przedsiębiorstw z innych, powiązanych sektorów i branż oraz instytucji otoczenia gospodarczego (np. uniwersytetów, izb handlowych).”

Michael Porter (The Competitive Advantage of Nations, 1990 r.)


,,[…] przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej 10 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy.”

Ministerstwo Gospodarki (Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2006 roku)