POMOC DE MINIMIS

POMOC DE MINIMIS

Pozyskujemy środki z krajowych i unijnych programów wsparcia tak, by następnie transferować je do współpracujących z nami firm. Jednym z rodzajów wsparcia jakie można uzyskać w ramach współpracy z Parkiem to pomoc de minimis.

Udzielana przez nas pomoc de minimis ma swoje źródła w określonych działaniach naszego Parku, czyli:

 • Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na rzecz rezydentów Wrocławskiego Parku Technologicznego z uwzględnieniem przedsiębiorców w ramach DAIP i IPiT;
 • Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007 – 2013, na rzecz członków Klastra NUTRIBIOMED;
 • Działanie 1.4: Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, osi priorytetowej 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na rzecz przedsiębiorców w ramach IPiT.

 

Jak wspieramy przedsiębiorców w ramach poszczególnych działań?     

 

Działanie 5.3 – Pomoc udzielana w ramach Wsparcia Ośrodków Innowacyjności

„Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Pod tą nazwą zrealizowany został projekt, w następstwie którego możemy świadczyć naszym rezydentom szereg usług wspierających ich działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Od tego czasu w ramach pomocy de minimis udzielamy im wsparcia w zakresie:

 • świadczenia usług badawczo-rozwojowych,
 • najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,
 • sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy de minimis pod warunkiem, że jej kwota, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz innymi formami wsparcia pochodzącego z innych źródeł w ciągu dwóch poprzedzających lat, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów, ograniczenie to jest bardziej restrykcyjne i wynosi 100 tysięcy euro.

Wsparcie przyznawane w ramach tego programu stanowi różnicę pomiędzy rynkowymi cenami usług z których korzysta beneficjent pomocy, a płatnościami które faktycznie ponosi przedsiębiorca.

 

Działanie 5.1 – Pomoc w ramach Wspierania rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Dzięki realizacji projektu „Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – przestrzeń integracji uczestników Klastra NUTRIBIOMED, posiadającą narzędzia badań, transferu, wdrożeń technologii i pilotażowych produkcji.

Jako koordynator Klastra NUTROBIOMED udzielamy wsparcia o charakterze pomocy de minimis w zakresie:

 • korzystania, przez umowny czas, z całości lub poszczególnych modułów Zakładu Doświadczalnego, umożliwiając produkcję w skali technicznej suplementów diety, nutraceutyków, czy preparatów do zastosowań farmaceutycznych, a także badań i analiz;
 • wykonywania badań i analiz dla opracowania określonych rozwiązań (know–how) związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego;
 • udzielania licencji na korzystanie z rozwiązań związanych z technologiami w przetwórstwie żywności oraz procesami biotechnologicznymi z wykorzystaniem Zakładu Doświadczalnego (know-how) albo zbycia na rzecz przedsiębiorcy praw własności intelektualnej do tych rozwiązań.

Pomoc de minimis udzielana na rzecz członków Klastra stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę.

Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

 

Działanie 1.4 – Pomoc w ramach Infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Jako koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii, udzielamy przedsiębiorcom w nim działającym pomocy de minimis w zakresie:

 • najmu powierzchni IPIT,
 • świadczenia usług w ramach Platformy Usług Cloud
 • świadczenia usług szkoleniowo-doradczych.

Usługi w ramach Platformy Usług Cloud oraz usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz rezydentów IPIT są nieodpłatne i są w całości objęte pomocą de minimis. Natomiast pomoc de minimis udzielna rezydentom IPIT w zakresie najmu powierzchni stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z powierzchni biurowej budynku IPIT na warunkach rynkowych, a faktycznie ponoszonymi kosztami.

Przy czym pomoc ta może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tysięcy euro.

 

Kontakt

Justyna Pater- Synówka

Specjalista ds. pomocy publicznej i de minimis
+48 71 798 58 77